Wymogi redakcyjne

 
Artykuł nie powinien przekroczyć objętości 30 000 znaków ze spacjami (łącznie ze streszczeniami w języku w artykułu i w języku angielskim, słowami kluczowymi w języku artykułu oraz języku angielskim oraz z bibliografią).

Zgłoszenie artykułu naukowego do monografii konferencyjnej i/lub wystąpienia ustnego podczas Kongresu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod linkiem http://wcal2018.syskonf.pl/articles.
 
  • tytuł w języku artykułu i języku angielskim,
  • streszczenie w języku artykułu i języku angielskim (do 1 000 znaków ze spacjami),
  • słowa kluczowe w języku artykułu i języku angielskim (od 3 do 5),
  • bibliografię, według wzoru zamieszczonego poniżej.
Artykuł przygotowany w dokumencie Word'97 lub w wersjach nowszych powinien zawierać: bibliografię, według zamieszczonego wzoru, przypisy, według zamieszczonego wzoru.Wymogi edytorskie

 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie tekstu, tzn. przesłanie wszystkich wymaganych załączników oraz odpowiednie opracowanie tekstu pod względem edytorskim, jest warunkiem skierowania artykułu do procesu recenzyjnego.

Teksty powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami - 1,5. Jeżeli chodzi o przypisy dolne: czcionka TNR, rozmiar 10 i odstępy między wierszami - 1,0.

Artykuł kierowany jest do korekty autorskiej. Autor powinien przeprowadzić korektę w terminie 1 tygodnia. Po upływie tego terminu tekst jest kierowany do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.

W tekstach publikowanych w monografii kongresowej stosowane są tylko przypisy dolne (na dole poszczególnych stron). Pod tekstem artykułu należy dołączyć zestawienie powołanej literatury (bibliografię).

Prosimy o stosowanie przyjętego przez komitet redakcyjny kongresu zapisu przypisów oraz bibliografii, których przykładowe zestawienie znajduje się poniżej.


Przypisy:

1Este aspecto puede ampliarse consultando los trabajos siguientes: T. Vázquez Ruano, La protección jurídica de los destinatarios de las comunicaciones comerciales electrónicas, Marcial Pons, Madrid, 2008; y en Pertinencia de la promoción electrónica para la comercialización internacional de los aceites de oliva, en: G. Esteban de la Rosa (coord.), Internacionalización del sector oleícola a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Comares, Granada, 2015, pp. 53-85.

2Vgl. A. Jannarelli: Antonio Carrozza e le nuove sfide per il diritto agrario: brevi meditazioni dopo i convegni pisani in sua memoria, “Rivista di Diritto Agrario” 2008, fasc. 1, p. 3ff.  
 

Bibliografia:

Costato L., (2008), Du droit rural au droit agroalimentaire et au droit alimentaire, „Rivista di Diritto Agrario”.

Jaśkowska, M., Wróbel, A., (2013), Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, SIP LEX –Wolters Kluwer SA.

Veire, H., (2007), Multifunctional Agriculture and Multifunctional Landscapes –Land Use as an Interface, w: Multifunctional Land Use. Meeting Future Demands for Landscape, Goods and Services, U. Mander, H. Wiggering, K. Helming (red.), Berlin-Heidelberg.